​​​​​

Visjonen, verdiene og hovedmålene er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver.

Klubben baserer sin aktivitet på Norges idrettsforbund (NIF) sine til enhver tid vedtatte aktivitetsverdier, som er felles for all norsk idrett: Fellesskap, mestring og ærlighet.

Fotballens internasjonale kjerneverdier er: Fair play og respekt. Norges Fotballforbund (NFF) sine verdier er: Trygg, inkluderende og modig

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har JIF Fotball tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli oppfattet. 

Verdier

LIKEVERD

Det handler om å se ressursene i hvert enkelt menneske og prioritere disse, uavhengig om det finnes begrensninger. Likeverd er nært knyttet til rettferdighet og innebærer derfor at alle mennesker stiller likt, har lik rett på samfunnets goder, fortjener respekt og skal bli tatt på alvor.

SAMARBEID

Ved å samarbeide på alle nivåer i klubben sørger vi for at vi er sterke i enhver sammenheng. Ingen kan danne et lag alene, man må samarbeide for å lykkes. 

RESPEKT

Respekt for seg selv, klubben, trenere og ledere, medspillere, motstander, dommere og publikum. Vi har vår måte åspille og oppføre oss på, som skaper gode og trygge rammer for å utvikle oss over tid.

Visjon

JIF Fotball har følgende visjon: Fotballglede for alle på Jevnaker.

Visjonen kommer til uttrykk gjennom at JIF Fotball skal ha et godt og trygt miljø, hvor vi utvikler spillere, ledere, trenere og dommere. Vi skal være en breddeklubb med et godt sosialt og sportslig tilbud til alle. Klubben som felles enhet skal være styrende for vår virksomhet, fra de yngste til de eldste, både sportslig og administrativt. Ingen er større enn klubben.

Klubben skal legge vekt på inkludering av alle og skal jobbe aktivt med rekruttering av nye innflyttere tilbygda. Ikke alle kan spille selv, men alle kan være en del av «fotballfamilien» gjennom å delta som trener, lagleder, dommer, tilskuer, kampvert, medlem i utvalg osv. 

Alle skal føle seg velkommen på stadion og alle skal hilse på hverandre. Stadion skal være en sosialmøtearena for alle, uansett om du er spiller/trener/lagleder eller bare å ønsker å «treffe andre».

Klubbens visjon bygger på NFF sin visjon, som er: Fotball for alle – gleder, drømmer og felleskap.

Mål

JIF Fotball har samme hovedmålsetting som NFF. Vi ønsker at så mange gutter og jenter som mulig skal spille fotball. Fotball er og skal alltid være gøy, og gjennom dette beholdes hver enkelt spiller så lenge som mulig («flest mulig, lengst mulig, best mulig»).

Gjennom sportsplanen ønsker vi å gi alle spillere samme skolering uansett nivå og uavhengig av hvem somer trener, slik at vi utvikler hver enkelt spiller best mulig.

Klubbens målsetting kommer til uttrykk i praksis gjennom å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre:

  • skape gode holdninger, som fører til gode rammer for sosial og sportslig aktivitet.
  • være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel (fair play).
  • være tydelige,  frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår identitet.