Hva er JIF E-sport:?


JIF E-sport er organisert som en egen undergruppe i JIF Fotball. Leder E-sport senteret leder arbeidsutvalget har det overordnede ansvaret for drift av E-sport senteret, herunder planlegge aktiviteter, utvikle kompetanse, skaffe ressurspersoner som trenere/lagledere osv. Leder E-sport

rapporterer til Adm.leder som er underlagt hovedstyre JIF Fotball.


Visjon

Esport for alle.

JIF E-sport skal tilby en trygg sosial arena for de unge som ønsker å utvikle seg innenfor e-sport. Vi

setter fokus på det sosiale med teambuilding, spillerutvikling, samt tilby fysisk aktivitet

For å være best på inkludering og trivsel må voksne i gruppen være gode rollemodeller under hver

trening og hvert arrangement. Vi skal møte og inkludere, alle barn uavhengig av forutsetninger og

bakgrunn. 


Verdier

Omtanke og fairplay. Vi skal skape en gruppe der alle barna og foresatte hilser, viser respekt og

entusiasme for hverandre uavhengig av prestasjoner. Vi heier på hverandre og vi rakker ikke ned

på andre. Vi ønsker å legge til rette for et prestasjonsmiljø, der gode mestringsopplevelser ut ifra

den enkelte spiller er like mye verdt. En god vinnerkultur vil si at vi heier frem mestrings- og

utviklingspotensialet hos den enkelte.


Flest mulig; gi tilbud uten alltid å fokusere på prestasjoner og plasseringer, men gleden det gir å

spille i et lag og kjenne lagets samhold. 

Lengst mulig;I samarbeid med dedikerte e-sport trenere legger vi til rette for et miljø der alle kan

trene og utvikle seg ut ifra egne forutsetninger i et godt trenings- og utviklingsmiljø. Barna vil få et

tilbud for å utvikle seg, oppleve mestring og anerkjennelse for egne prestasjoner uavhengig av

nivå. 

Best mulig; om noen barn ønsker å satse og konkurrere med de beste nasjonalt og internasjonalt,

skal klubben legge til rette for dette. Vi vil tilrettelegge for at barna finner strategier for å skape

gode spillmiljøer, både på e-sporten og på hjemmebane